NICM - kurzy, školení a semináře pro pracovníky s mládeží http://kurzy.nicm.cz kurzy, školení a semináře pro pracovníky s mládeží cs http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss jan.mensik@webworks.cz MODELY PRÁCE S DĚTMI S IVP http://kurzy.nicm.cz/kurz/465 Obsah kurzu: Obsahem kurzu je tvorba IVP za pomocí příkladů z praxe, získání informací o školském zákoně 561/2004 Sb., novelizacích, vyhláškách (např. 72, 73), didaktické formy, metody a prostředků vzdělávání apod. Cíl kurzu: Cílem kurzu je osvojit si pedagogické a didaktické formy, metody a prostředky práce, včetně komunikačních dovedností s dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, převážně romských dětí; orientovat se v systému organizace škol a školském systému; orientovat se v obecných zásadách pedagogické práce dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí - příprava na vyučování, podpora v průběhu školního roku; reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; přiměřeně reagovat na běžné i specifické vzdělávací potřeby dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí; prohlubovat schopnosti v oblasti smírčího dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou; zvládat a dodržovat nastavení spolupráce s pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce; naučit se spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podporovat žáka při zvládání požadavků školy; orientace v systému spolupracujících institucí - školství, poradenský systém, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, Policie ČR, nestátní neziskové organizace. Kurz je určen pro: Pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ - asistenty pedagoga, terénní pracovníky, asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pracující v oblasti vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí včetně romských dětí a mládeže. Rozsah kurzu: 4 vzdělávací bloky (18 hodin) Lektor Mgr. Alena Zouplnová - metodik projektu Romodrom pro vzdělání (2010-2013), speciální pedagog, metodik prevence ZŠ Místo konání: Konání kurzu zajistíme kdekoliv, kde se sejde alespoň 6 zájemců o kurz. Cena kurzu: 4450 Kč na osobu Min. počet účastníků 6, maximální počet účastníků 12. Obecné informace: Kurz je akreditován MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů. Pokud máte zájem o nabízený kurz, rádi s Vámi domluvíme termín a místo konání (prosím kontaktujte paní Zdeňku Kubrovou na e-mailové adrese zdenkaubrova@romodrom.cz). Po zaslání závazné přihlášky na e-mailovou adresu zdenkakubrova@romodrom.cz vám zašleme potvrzení o vaší registraci na kurz e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce. Platební podmínky Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 93185319/0800 (Česká spořitelna, a.s.) na základě faktury, kterou vám pošleme na fakturační adresu uvedenou v přihlášce. Storno podmínky Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným. Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu zdenkakubrova@romodrom.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora otevřených kurzů. Doplňující informace Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami. O.s. Romodrom si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. O.s Romodrom se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši. Sociální oblast Kurz Nenávistné projevy na internetu http://kurzy.nicm.cz/kurz/639 Nenávistnými projevy se plní sociální sít?, dostávají se do médií, do popkultury i do projev? známých osobností. Pro? se nenávistí zabývat? Kam až mohou p?edsudky vést? Seminá? je ur?ený pedagogickým pracovník?m a pracovník?m v NNO a je ZDARMA PROGRAM: * Uvedení do problematiky hate speech (historie, sou?asnost, pojmy, p?íklady) * P?edstavení metodiky zam??ené na práci s nenávistnými projevy * Praktické vyzkoušení aktivit do vyu?ování - jak rozpoznat nenávistné projevy a jak na n? reagovat LEKTORUJÍ: Jaroslav Val?ch (spoluzakladatel HateFree Culture) Vlasta Urbanová (pedagožka, autorka didaktických a metodických materiál?) Zájemci o seminá? se mohou p?ihlásit do 28. srpna 2017 zde: https://docs.google.com/forms/d/11-cyptff5vN_cEvXBsWwp21VdZusfehT5k755AGmk3U/viewform?edit_requested=true V p?ípad? dotaz? m? prosím neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese global.edu@mkc.cz. Více o projektu zde: http://mkc.cz/cz/projekty/vzdelavanim-pedagogickych-pracovniku-k-prevenci-stereotypu-v-globalnim-rozvojovem-vzdelavani-2 S pozdravem, Anna Hubá?ková Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) http://www.mkc.cz/ Psychologie Seminář Praha