Základy pedagogiky a psychologie ve volno?asové aktivit?

Kurzy, školení a semináře nabízené na tomto serveru jsou zaměřeny pro pro pracovníky s mládeží, nikoliv pro širokou veřejnost!

Status: v nabídce

Druh: Kurz

Kategorie: Psychologie

Termín: 21. června 2017 - 24. června 2017

Délka: vícedenní

Místo: US Richtovy boudy, Pec pod Sn?žkou

Cena: 1 690 Kč

DVPP: ano

Vzd?lávací program nabídne ú?astník?m pohled na mimoškolní výchovu z psychologického a pedagogického hlediska. Psychologie nabídne vybrané poznatky ze t?í hlavních odv?tví - z psychologie osobnosti, vývojové psychologie a sociální psychologie.

Psychologie osobnosti je zam??ena na její definování jako celek, p?es faktory, strukturu a typologii, které osobnost ovliv?ují nebo utvá?ejí. Na osobnost pedagoga, jeho roli a vliv autority (3 hodiny)

Vývojová psychologie je zam??ená na definování cílové skupiny z hlediska charakteristiky v?kových období lidského života v?. jejich vývojových úkol? a kritických životních událostí. (3 hodiny)

Sociální psychologie je zam??ená na sociální skupinu, na její dynamiku, na role ve skupin?, na princip bezpe?ného sociálního klimatu a na n?které možné patologické jevy ve skupin? – šikana, kyberšikana. (3 hodiny)

Pedagogické hledisko je rozd?leno do ?ty? oblastí pedagogiky - obecná pedagogika a pedagogika volného ?asu, základy didaktiky, teorie výchovy a speciální pedagogika.

Obecná pedagogika a pedagogika volného ?asu je zam??ena na základní pojmy z obecné pedagogiky a definování volného ?asu, p?edevším na funkce a cíle. (2)

Základy didaktiky jsou zam??eny na obsah vzd?lání a kategorie v mimoškolní ?innosti. Dále ú?astníky seznámí s didaktickými zásadami, trendy, formami, metodami a prací se skupinou. V rámci seminá?e (workshopu) si vzájemn? vym?ní zkušenosti a praktické p?íklady v oblasti pedagogické praxe. Ú?astníci si vytvo?í vlastní p?ípravu na pedagogickou jednotku s r?znými aktivitami. (6)

Teorie výchovy je zam??ená na formu výchovy v oblasti mimoškolního vzd?lávání p?edevším na její cíle, složku, principy a ?initele. (3)

Speciální pedagogika je zam??ená na žáky se speciálními vzd?lávacími pot?ebami, její klasifikaci a charakteristiku jednotlivých cílových skupin a na možnosti práce s t?mito žáky v?. inkluzivní výchovy a možnosti vzd?lávání s r?znými v?kovými kategoriemi (v?. výchovy a vzd?lávání dosp?lých a senior?). (4)

Pořádající organizace:

NIDV

Kontaktní osoba: Mgr. V?ra Mühlheimová, muhlheimova@nidv.cz,

Tel: tel.: 775 571 624

Email: info@nicm.cz

Web: http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=53649&operace=detail